RFSU Insamlingsstiftelse

x

Ge en gåva

Hur vill du betala?

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Swisha in ditt bidrag till: 123 900 39 06

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.
Välj mellan RFSU50, RFSU100, RFSU150, RFSU200, RFSU250, RFSU300, RFSU350, RFSU400, RFSU450 och RFSU500
Alla SMS-gåvor hanteras av Wy Wallet. Läs mer på http://www.wywallet.se

x

Bli månadsgivare

Dina personuppgifter

Villkor för återkommande kortbetalningar (Autopay)

Autopay baseras på ett avtal mellan givaren och RFSU Insamlingsstiftelse som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Genom detta avtal ges RFSU Insamlingsstiftelse tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kreditkort, PayEx konto eller mobiltelefon. Betalaren accepterar RFSU Insamlingsstiftelses villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram till att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande från sitt PayEx-konto genom PayEx hemsida eller genom att kontakta RFSU Insamlingsstiftelses givarservice. Dragning sker den 27:e varje månad. Givaren får ingen förvarning.


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Loading...
RFSU Insamlingsstiftelses uppdrag är att samla in pengar till RFSU:s arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Detta arbetar vi för Styrelsen har ordet

RFSU:s utgångspunkt är att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, gäller alla individer oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, ekonomisk ställning, funktionsnedsättning, hiv-status eller var i världen man lever. Det inbegriper RFSU:s tre friheter: allas rätt att vara, välja och njuta och förutsätter en fördomsfri och öppen syn på sexualfrågor liksom ett genus- och rättighetsperspektiv.

Med ett genusperspektiv pekar RFSU på att normer baserade på kön inskränker människors handlingsutrymme och möjligheter att styra sina liv. Kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck kan direkt påverka tillgången till makt, hälsa och individuella val. Män har över hela världen oftast mer makt än kvinnor – både över politiken, sina liv och sin sexualitet. Män, liksom kvinnor, måste vara med och förändra detta.

Med ett rättighetsperspektiv utgår RFSU från att frihet att vara, välja och njuta och tillgång till hälso- och sjukvård, information med mera förutsätter vissa grundläggande rättigheter. Dessa finns beskrivna och utvecklade i olika konventioner och deklarationer och gäller varje individ. I detta arbete verkar RFSU för och följer upp hur dessa rättigheter tillgodoses genom policyers och lagar.

Rättigheter och kunskap är grunden för att kunna göra egna fria val. SRHR ökar individers möjligheter att förverkliga sina rättigheter och är en förutsättning för individers och samhällens möjligheter att utvecklas. Därmed bidrar det till både minskad fattigdom och diskriminering.

Detta är vad RFSU Insamlingsstiftelse arbetar för, och samlar in pengar till. Hoppas ni vill vara med oss.

Stadgar

1 § Stiftelsens namn

Stiftelsens namn skall vara RFSU Insamlingsstiftelse.

 

2 § Stiftelsens ändamål

Inom ramen för RFSU:s Idéprogram är Insamlingsstiftelsens ändamål:

  • att stödja insatser som främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och
  • att stödja insatser som utvecklar området SRHR och
  • att öka allmänhetens kännedom och kunskap om nödvändigheten av området SRHR.

 

3 § SRHR

Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter (så kallade SRHR-frågor) omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att ha en säker och tillfredställande sexualitet, samt att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp.

 

4 § Styrelse

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse om minst sex personer. Styrelsen är beslutsför med lägst hälften av ledamöterna närvarande.

 Styrelsens ledamöter utses och avsätts av RFSU:s Förbundsstyrelse. Vid lika röstetal har ordförande utslagsrätt.

 

5 § Stiftelsens säte

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

 

6 § Stiftelsens revision
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av en revisor som skall vara auktoriserad. Till revisor får utses registrerat revisionsbolag.

 

7 § Stiftelsens räkenskapsår
Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

 

8 § Stadgeändring

Stiftelsens stadgar – dock ej §§ 2, 3 och 8 – kan utan myndighets tillstånd ändras genom majoritetsbeslut i styrelsen vid två på varandra följande styrelsesammanträden med minst en månads mellanrum.

RFSU Insamlingsstiftelses styrelse:

Victor Bernhardtz, skribent, opinionsbildare och utredare och har tidigare arbetat för bland andra Dagens Arena, SVT, RFSU och FN:s Befolkningsfond (UNFPA).

Silvia Ernhagen, kommunikationschef på Bris med mångårig erfarenhet av press- och kommunikationsarbete.

Kim Jakobsson, VD för Ungdomar.se som är Sveriges främsta plattform för skolungdomar, samt grundare av we_change som är en gymnasiesatsning för hållbarhet.

Kristina Ljungros (Ordförande), har flera års erfarenhet av arbete med sexuella rättigheter både lokalt, nationellt och internationellt. Hon sitter också i styrelsen för RFSU (ordförande), RFSU AB samt IPPF Europa.

Oskar Peterson, har mångårig kunskap om insamling bland annat från Rädda Barnen och Civil Rights Defenders.

Marco Vega, mångårigt engagemang i föreningar som kämpar för ett samhälle öppet för alla människor, kulturföreningar som syftar att sprida dansens glädje och gemenskap, idrottsföreningar och sexualpolitik.
Stöd vårt arbete med