RFSU-kliniken

x

Ge en gåva

Hur vill du betala?

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Swisha in ditt bidrag till: 123 900 39 06

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.
Välj mellan RFSU50, RFSU100, RFSU150, RFSU200, RFSU250, RFSU300, RFSU350, RFSU400, RFSU450 och RFSU500
Alla SMS-gåvor hanteras av Wy Wallet. Läs mer på http://www.wywallet.se

x

Bli månadsgivare

Dina personuppgifter

Villkor för återkommande kortbetalningar (Autopay)

Autopay baseras på ett avtal mellan givaren och RFSU Insamlingsstiftelse som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Genom detta avtal ges RFSU Insamlingsstiftelse tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kreditkort, PayEx konto eller mobiltelefon. Betalaren accepterar RFSU Insamlingsstiftelses villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram till att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande från sitt PayEx-konto genom PayEx hemsida eller genom att kontakta RFSU Insamlingsstiftelses givarservice. Dragning sker den 27:e varje månad. Givaren får ingen förvarning.


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Loading...

Sveriges näst största mottagning för sexuell hälsa

Vid RFSU-kliniken arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykoterapeuter och läkare. Här bedrivs ett brett kliniskt arbete med fokus på såväl medicinska som psykologiska frågeställningar som gäller sexualitet och kliniken möter årligen cirka 15 000 patienter. Den nedre åldersgränsen för patienterna är 20 år. 2015 var medelåldern var 29 år. Den äldsta patienten var 74 år.

En modellklinik

RFSU-kliniken ska vara en modell för en jämlik och individanpassad vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, oberoende av sexuell läggning, sexuell praktik, könsidentitet, etnicitet eller funktionsförmåga. RFSU-klinikens huvuduppgift är att hitta områden och målgrupper där det finns brister på kunskap och/eller resurser och där bemötande och behandling behöver förbättras. Genom att starta upp utvecklingsarbete och samarbeta

med forskare och andra aktörer är målet att RFSU-kliniken ska bidra till att fördjupa förståelsen och kunskapen om dessa områden och grupper. RFSU-kliniken är hbt-certifierad. Denna certifiering innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter utifrån ett hbt-perspektiv.

Det här gör RFSU-kliniken

Operation kopparspiral

52 procent av patienterna som kommer till RFSU-kliniken och behöver ett akut preventivmedel väljer nu att sätta in en kopparspiral. Detta är ett resultat av projektet Operation kopparspiral som innebär att klinikens barnmorskor informerar om möjligheten att använda kopparspiral istället för akut p-piller som akut preventivmetod. Fram till i våren år 2014 var inte kopparspiral ett av förstahandsalternativen för de som inte fött barn. Men i april ändrade Läkemedelsverket rekommendationerna. Förutom effektiviteten mot att förhindra en graviditet efter oskyddat samlag, så skyddar kopparspiralen mot graviditet i upp till fem år.

 

Låt lusten leva länge

På temat ”Låt lusten leva länge” startade kliniken under 2013 särskild mottagningsverksamhet riktad till målgruppen 50+ med nationell telefonrådgivning två timmar per vecka. Den långsiktiga målsättningen är öka kunskapen och uppmärksamheten kring de sexuella frågorna genom hela livet. Alltfler patienter har under året sökt sig till 50+ mottagningen/telefonrådgivningen som även uppmärksammats medialt vid flera tillfällen.

Män utsatta för övergrepp

Under flera år har RFSU-kliniken tagit emot män som varit utsatta för sexuella övergrepp för stöd och behandling. Förutom att hjälpa enskilda individer är syftet med detta projekt är att öka kunskaperna kring mäns utsatthet och bidra till att minska tystnaden kring män som offer för sexuellt våld. Målet är att sammanställa en rapport som sammanfattar kunskaper och erfarenheter av det kliniska arbetet och så att andra kliniker och yrkesverksamma kan ta del av det.

 

EU-migranter

I samarbete med frivilligorganisationen Läkare i Världen erbjuder RFSU-kliniken preventivmedelsrådgivning och provtagning för könssjukdomar, för EU-migranter som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige.  Utbildningsnivån hos gruppen är mycket låg, en hög andel kan inte läsa eller skriva. Kvinnorna drabbas extra hårt då det, i många fall, är mannen som bestämmer angående familjeplanering, smittskydd, prostitution osv. Ett långsiktigt mål är att utveckla metoder att kunna ge grundläggande sexualupplysning till en målgrupp där läskunnigheten är mycket låg.

Korta fakta om RFSU-kliniken

  • 2015 tog RFSU-klinikens medicinska verksamhetsdel sammanlagt emot 15 400 patientbesök.
  • Cirka 3 000 personer från hela landet fick konsultation av klinikens barnmorskor via telefonrådgivning, RFSU:s frågelåda och chatt på nätet.
  • Den psykoterapeutiska verksamhetsdelen tog emot 

1 500 personer, något fler kvinnor än män.

 

  • Cirka 1 100 personer från hela landet fick sexualrådgivning av psykoterapeuter per telefon.
  • Den nedre åldersgränsen för patienterna är 20 år. Medelåldern var 29 år. Den äldsta patienten var 74 år.
Stöd vårt arbete med